Nantou- PEER/USGS SASW Sites

Site Map

map of Nantou
TEST TYPE GPS COORDINATES
127TWN
SASW log (jpg image file - 88 KB)
SASW data file (Excel file - 528 KB)
SASW 23° 54.683'N,
120° 41.625'E
128TWN
SASW log (jpg image file - 92 KB)
SASW data file (Excel file - 528 KB)
SASW 23° 54.692'N,
120° 41.776'E
129TWN
SASW log (jpg image file - 88 KB)
SASW data file (Excel file - 528 KB)
SASW 23° 54.692'N,
120° 41.993'E
130TWN
SASW log (jpg image file - 88 KB)
SASW data file (Excel file - 528 KB)
SASW 23° 55.172'N,
120° 41.673'E
131TWN
SASW log (jpg image file - 84 KB)
SASW data file (Excel file - 528 KB)
SASW 23° 54.333'N,
120° 41.380'E
132TWN
SASW log (jpg image file - 88 KB)
SASW data file (Excel file - 528 KB)
SASW 23° 54.683'N,
120° 41.625'E

Questions or comments: jstewart@seas.ucla.edu
© Copyright 2003, Regents of the University of California
DISCLAIMER